вул. Академіка Богомольця, 10, м. Київ, 01601, Україна
тел.: +380 44 254 93 33, факс: +380 44 253 64 04
e-mail:
[email protected]

для запитів ЗМІ: [email protected]
запити на отримання публічної інформації: [email protected]
для електронних звернень громадян: [email protected]
1
2
21.07.2017


Головна » ПЕРЕХІДНЕ » Нормативна база » Проекти нормативних актів

Проект Концепції першочергових заходів реформування системи Міністерства внутрішніх справ
10.11.2014 | 21:37

Проект

 

КОНЦЕПЦІЯ

першочергових заходів реформування системи

Міністерства внутрішніх справ

 

Проблеми, які потребують розв’язання

Європейська інтеграція України зобов’язує нашу державу забезпечити ефективне функціонування інститутів, які гарантуватимуть верховенство права, додержання прав і свобод людини і громадянина, їх ефективний захист. Одним із таких завдань є утворення Міністерства внутрішніх справ як цивільного органу європейського зразка.

Авторитет влади у сфері протидії злочинності залежить не стільки від показників розкриття кримінальних правопорушень, скільки від довіри населення до правоохоронних органів як до захисників індивідуальних та суспільних інтересів, та додержання силовими структурами принципу верховенства права.

Рівень довіри громадян до міліції максимально сягав лише 3-5 %, а після подій Євромайдану цей показник, за даними  Інституту соціології Національної академії наук України, упав до 0,8 % опитаних. Причинами такого вкрай низького кредиту довіри населення до правоохоронців стали системні недоліки в діяльності органів внутрішніх справ України.

Таким чином, правоохоронні органи, не відмовляючись від виконання основного завдання – охорони правопорядку – мають змістити акцент своєї роботи на зв'язок з населенням, оскільки без активної та зацікавленої підтримки громадян розкриття і профілактика злочинів є малоефективними.

Мілітаризація МВС і міліції в цілому, що йде з часів СРСР, є першопричиною несприйняття працівниками органів внутрішніх справ сервісної функції служби. Сприйняття громадян як клієнтів і партнерів вимагає від МВС оновлення організаційної структури, відмінної від військової.

Проведена так звана адміністративна реформа 2010-2013 років залишила МВС фактично міністерством міліції, на відміну від сучасних європейських моделей міністерств внутрішніх справ, де поліція є однією із складових поряд з міграційною, прикордонною, пожежно-рятувальною службами.

На нинішньому етапі розвитку країни утворена система центральних органів виконавчої влади з правоохоронними та правозастосовними функціями, діяльність яких координується Міністром внутрішніх справ, є громіздкою та такою, що не відповідає динаміці реальних і потенційних загроз національній безпеці.

Повноваження Міністра внутрішніх справ з координації діяльності міліції, Національної гвардії, міграційної, прикордонної, пожежно-рятувальної служб відповідають побудові міністерств внутрішніх справ європейських країн, зокрема Польщі, Австрії, Франції, Угорщини та держав Балтії, однак сучасна побудова органів управління МВС потребує перегляду та суттєвого вдосконалення.

Недосконалість організації управління органами внутрішніх справ призводить до збільшення часу, необхідного для реагування на порушення прав і свобод людини і громадянина, підриває довіру населення до діяльності системи органів внутрішніх справ у цілому та негативно впливає на своєчасність і ефективність заходів, спрямованих на захист та реалізацію визначених Конституцією України та законами прав і свобод.

Наявність в апаратах Міністерства внутрішніх справ та центральних органів виконавчої влади низки структурних підрозділів з ідентичними завданнями і функціями, повільне впровадження сучасних технічних засобів контролю і документообігу, значна кількість підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, а також відомчих наукових, медичних та навчальних закладів зі спорідненими завданнями та функціями, призводять до бюрократизації діяльності та не сприяють ефективному використанню людських ресурсів і бюджетних коштів.

Дублювання повноважень окремих органів та підрозділів супроводжується завищеним відсотком управлінського персоналу та породжує внутрішню конкуренцію.

Для подолання відповідних негативних явищ і досягнення оптимальної та ефективної моделі побудови органів внутрішніх справ Концепцією першочергових заходів реформування системи Міністерства внутрішніх справ (далі – Концепція) пропонується здійснити комплекс організаційних і практичних заходів, спрямованих на розбудову Міністерства внутрішніх справ як цивільного органу європейського зразка та формування в найближчій перспективі поліції як основного виконавця заходів забезпечення безпеки населення.

             

Мета і строки реалізації Концепції

Метою Концепції є визначення пріоритетів, основних напрямів, очікуваних результатів та засобів перетворення МВС на правоохоронне багатопрофільне цивільне відомство європейського зразка.

Першочерговими цілями реалізації Концепції, спрямованими на досягнення її мети, є:

демілітаризація Міністерства внутрішніх справ;

скорочення значної кількості органів, підрозділів і служб зі спорідненими завданнями та функціями;

забезпечення ефективної координації діяльності та злагодженої взаємодії Національної поліції, Національної гвардії, прикордонної, міграційної служб, а також служби з надзвичайних ситуацій під політичним керівництвом МВС;

законодавче визначення оновленої загальної структури МВС, структури і чисельності,  завдань та повноважень органів внутрішніх справ та інших умов їх діяльності, пріоритетами якої є виконання соціально – сервісних функцій;

деполітизація діяльності органів і служб, підконтрольних МВС, їх автономізація та оптимізація;

усунення дублювання функцій апаратів, відомчих підприємств, установ та організацій;

запровадження європейської моделі підготовки та підвищення кваліфікації кадрів органів внутрішніх справ, застосування єдиних уніфікованих стандартів правозастосовної підготовки, спрямованої на підвищення ефективності взаємодії між органами внутрішніх справ різних держав-учасниць Європейського Союзу;

розроблення дієвих засобів та механізмів контролю за діяльністю органів внутрішніх справ та окремого правоохоронця;

підвищення довіри населення до діяльності органів внутрішніх справ, а також авторитету працівника органу внутрішніх справ;

підвищення ролі інститутів громадянського суспільства та органів місцевого самоврядування в заходах забезпечення прав і свобод населення;

налагодження тісної співпраці з населенням та місцевими громадами.

 

Реалізація положень Концепції дозволить сформувати функціональну та ефективну систему органів внутрішніх справ європейського зразка, якісно вдосконалити правоохоронну діяльність, підвищити ефективність та своєчасність реагування на сучасні виклики та загрози.

Заходи щодо реалізації положень Концепції передбачається здійснити у два етапи протягом 2014 – 2016 років:

перший етап (2014 рік):

підготовка та схвалення Плану заходів з реалізації Концепції, яким буде визначено заходи нормативно-правового та організаційного характеру,  терміни  їх  виконання  та  виконавців;

розроблення та прийняття нової редакції Закону України «Про загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх  справ України»;

функціональні та організаційні перетворення апарату МВС;

другий етап (2015 - 2016 роки):

розроблення та прийняття нових і внесення змін до чинних законодавчих актів з урахуванням європейських норм і стандартів, спрямованих на врегулювання діяльності Національної поліції, Національної гвардії, прикордонної, міграційної служб, а також служби з питань надзвичайних ситуацій;

реалізація інституційних та функціональних перетворень після прийняття нових редакцій законодавчих актів про органи та служби, діяльність яких спрямовується та координується Міністром внутрішніх справ;

здійснення організаційних заходів, спрямованих на стале, ефективне та злагоджене функціонування нової моделі побудови органів внутрішніх справ.

 

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Реформування системи МВС має здійснюватися із додержанням принципів:

верховенства права;

деполітизації;

демілітаризації;

децентралізації;

підзвітності та прозорості в роботі;

тісної взаємодії з населенням та місцевими громадами;

професійної підготовки персоналу.

Реалізацію положень Концепції передбачається досягти шляхом:

1) імплементації передового світового досвіду функціонування органів внутрішніх справ європейських країн;

2) переходу від карального до соціально-сервісного змісту діяльності органів внутрішніх справ;

3) забезпечення організаційної єдності і керованості системи МВС:

3.1) перетворення МВС у цивільне відомство, що формує державну політику у сферах:

захисту прав і свобод людини і громадянина, інтересів суспільства, економіки, об’єктів права власності і держави від злочинних посягань, боротьби зі злочинністю, безпеки дорожнього руху, охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, боротьби із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, судово-експертного та техніко-криміналістичного забезпечення в кримінальному провадженні та інших визначених законодавством сферах;

міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів;

захисту та охорони державного кордону, правового оформлення і забезпечення недоторканності державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні;

цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, профілактики травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності;

3.2) утворення центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Міністром внутрішніх справ:

Національної поліції,

Національної гвардії -

зі збереженням статусу центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Міністром внутрішніх справ:

Державної міграційної служби,

Державної прикордонної служби,

Державної служби з надзвичайних ситуацій;

3.3) законодавчого закріплення загальної структури МВС, згідно з якою:

МВС є політичним органом управління Національної поліції, Національної гвардії, прикордонної та міграційної служб, а також служби з надзвичайних ситуацій та інших служб (у разі їх утворення), головною умовою побудови  якого буде фінансова та організаційно-управлінська самостійність кожної зі служб (як окремого центрального органу виконавчої влади). Кабінет Міністрів України через Міністра внутрішніх справ буде здійснювати спрямування та координацію діяльності Національної поліції, Національної гвардії, прикордонної та міграційної служб, служби з надзвичайних ситуацій та інших служб (у разі їх утворення):

посади Міністра та його заступників (крім заступника Міністра – керівника апарату) відносяться до політичних посад;

територіальні органи МВС будуть утворюватися в установленому порядку лише на обласному рівні і забезпечуватимуть координацію діяльності відповідних органів і служб у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

керівники утворених центральних органів виконавчої влади є одночасно безпосередніми керівниками Національної поліції, Національної гвардії, прикордонної та міграційної служб, служби з надзвичайних ситуацій, забезпечують стале виконання покладених на ці органи завдань і є державними службовцями (посадовими особами);

4) удосконалення функціональної структури поліції, спрямованого на розмежування компетенції, усунення дублювання повноважень, визначення функцій та оптимальної чисельності Національної поліції:

4.1) ліквідації підрозділів транспортної міліції з передачею їх функцій територіальним органам Національної поліції;

4.2) ліквідації спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю з покладенням їх функцій на підрозділи блоку кримінальної міліції;

4.3) ліквідації ветеринарної міліції, що дублює функції ветеринарних та фітосанітарних служб;

4.4) позбавлення підрозділів державної автомобільної інспекції невластивих функцій, а після впровадження автоматичної фіксації порушень у сфері безпеки дорожнього руху - створення єдиної служби в містах на базі цих підрозділів та підрозділів патрульної служби;

4.5) перегляду статусу міліції у справах дітей відповідно до вимог міжнародного права у сфері ювенальної юстиції;

4.6) переорієнтації роботи з карального до профілактичного та сервісного напрямку;

5) деполітизації діяльності правоохоронних органів:

5.1) розроблення системи менеджменту та механізмів контролю, що зводять до мінімуму прийняття рішень керівниками під впливом політичних сил чи власних політичних уподобань;

5.2) упровадження механізмів сталості професійного складу органів, діяльність яких буде спрямовуватися Міністром внутрішніх справ, за яких відставка Кабінету Міністрів України або Міністра внутрішніх справ не призведе до складання повноважень керівниками центральних органів виконавчої влади;

6) пріоритетності  застосування в діяльності органів внутрішніх справ сучасних автоматизованих інформаційних, телекомунікаційних та інших технологій, зокрема впровадження:   

6.1) єдиної системи електронного документообігу із сучасними механізмами її захисту, уніфікованими базами даних, системою планування поточної діяльності та дистанційного контролю за якістю роботи окремих виконавців;

6.2) інтерактивних ресурсів з можливістю відображення в режимі реального часу суспільної небезпеки зафіксованих правопорушень, локації та позиціонування сил та засобів правоохоронних органів;

6.3) захищених засобів відеофіксації на потенційно критичних об’єктах, службових транспортних засобах, а також на форменому одязі окремих категорій працівників;

6.4) терміналів реєстрації відвідувачів, зокрема часу перебування в окремих приміщеннях органів внутрішніх справ;

6.5) системи безготівкової оплати штрафів;

упровадження сучасних професійних стандартів службової діяльності та професійної підготовки працівників правоохоронних органів, зокрема:

7.1) диференційованих нормативів штатної чисельності та навантаження;

7.2) рейтингової системи тестування та відбору кандидатів на службу;

7.3) періодичної переатестації кадрів (зі змінами критеріїв атестації) за участю представників громадськості та з урахуванням відгуків населення;

антикорупційних та антидискримінаційних обмежень для персоналу;

8) упровадження сучасної європейської моделі освіти, ступеневої підготовки фахівців та оптимізації мережі навчальних закладів з дотриманням принципу регіонального та пропорційного розміщення;

9) мінімізації упередженості працівників органів внутрішніх справ:

9.1) запровадження дієвих форм та методів контролю за виконанням службових обов’язків, невідворотності персональної відповідальності за дії (бездіяльність) та прийняті рішення;

9.2) можливості ідентифікації та визначення приналежності працівника до того чи іншого підрозділу правоохоронного органу (індивідуальні шеврони, жетони, номери або бейджі);

9.3) максимальної регламентації дій посадових осіб у стандартних та позаштатних ситуаціях;

9.4) установлення чітких та зрозумілих правил взаємодії служб як на національному рівні, так і робочої взаємодії територіальних органів у повсякденній діяльності;

10) формування ефективних управлінських структур органів внутрішніх справ та оптимізації підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МВС та центральних органів виконавчої влади, зі спорідненими завданнями та функціями;

11) забезпечення широкого багатоканального зворотного зв’язку з різними верствами населення (листування, особисті прийоми, соціальні мережі, електронне листування, телефонні консультації, гарячі лінії тощо), що дозволить переконатися в законності та прозорості прийнятого правоохоронцем рішення;

12) створення сприятливих правових умов для максимально широкого залучення населення та інститутів громадянського суспільства до прийняття управлінських рішень, а також розвитку форм демократичного цивільного контролю.

 

Очікувані результати

Реалізація Концепції сприятиме:      

утвердженню принципів верховенства права, неупередженості, доброчесності та додержанню прав і свобод людини і громадянина в діяльності органів внутрішніх справ;

наближенню стандартів діяльності органів внутрішніх справ до відповідних стандартів правоохоронних органів європейських країн;

демілітаризації Міністерства внутрішніх справ та переходу до пріоритетності соціально – сервісних функцій правоохоронних органів, орієнтованих на розв’язання проблем населення;

деполітизації та позапартійності, унеможливленню використання органів внутрішніх справ у політичних, приватних чи комерційних інтересах;

досягненню зрозумілості та передбачуваності діяльності МВС, а також побудові якісної багаторівневої системи звітності, контролю та відповідальності перед суспільством;

організаційному і нормативно-правовому відокремленню політичного керівництва МВС від виконання процесуальних, оперативно-розшукових та інших практичних функцій правоохоронних органів;

підвищенню ефективності координації та взаємодії органів і підрозділів внутрішніх справ, чіткому визначенню їх компетенції та усуненню дублювання функцій;

розмежуванню політичної відповідальності керівництва МВС та відповідальності керівників центральних органів виконавчої влади, політичного та фахового керівництва правоохоронними органами;

упровадженню політики якості надання правоохоронних послуг;

формуванню якісно нового підходу до підготовки кадрів органів системи МВС, спрямованого на розвиток у персоналу ініціативи, самостійності в прийнятті рішень та почуття особистої відповідальності;

скороченню чисельності працівників керівної ланки, підрозділів, підприємств, установ та організацій зі спорідненими функціями;

підзвітності, прозорості та підконтрольності дій і рішень посадових осіб перед громадянським суспільством;

удосконаленню соціального захисту працівників органів внутрішніх справ, зокрема, за рахунок коштів, вивільнених у зв’язку з оптимізацією органів управління та забезпечення, а також демілітаризацією МВС;

підвищенню авторитету працівника органів внутрішніх справ та престижу служби в органах внутрішніх справ;

підвищенню довіри суспільства до діяльності правоохоронних органів, визначенню громадської думки одним із основних критеріїв оцінки  діяльності органів внутрішніх справ.

 

Обсяг фінансових ресурсів

Фінансування заходів з реалізації Концепції у 2014 році здійснюватиметься з державного бюджету в межах асигнувань, що передбачаються на утримання відповідних органів державної влади на відповідний рік, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Для оцінки обсягів ресурсів, потрібних для реалізації Концепції у 2015-2016 роках буде проведено стратегічне планування для МВС і для кожного центрального органу виконавчої влади, за результатами якого будуть визначені витрати, покриття яких може бути здійснено:

у межах поточних обсягів фінансування;

за рахунок додаткових бюджетних коштів;

за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

 

 

При використанні матеріалу гіперпосилання на npu.gov.ua обов`язкове
версія для друку
09.05.2017 | 11:55 До уваги ЗМІ!